Koen Pack Purchasing Conditions

Algemene Inkoop Voorwaarden van Koen Pack B.V.

Artikel 1: Definitie

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Koen Pack B.V. en/of één of meer van de al dan niet direct of indirect hiermee verbonden zijnde rechtspersonen (hierna te noemen: "Koen Pack").
b. Leverancier: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Koen Pack goederen en/of diensten levert, dan wel degene met wie Koen Pack overweegt om een overeenkomst ter zake daarvan aan te gaan.
c. Inkoopvoorwaarden: de onderhavige Algemene Inkoopvoorwaarden van Koen Pack.
d. Partijen: Koen Pack en de leverancier gezamenlijk.
e. Overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen Koen Pack en leverancier betreffende de levering van zaken.
f. Levering: het een of meer zaken in bezit stellen van, respectievelijk in de macht brengen van Koen Pack en de eventuele installatie/montage van deze zaken.
g. Zaken: te leveren stoffelijke objecten.

Artikel 2: Algemeen

2.1 Deze Inkoopvoorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, van toepassing op alle aanvragen van en alle opdrachten verstrekt door Koen Pack en op alle offertes die door de leverancier aan Koen Pack worden gedaan, alsmede op de tussen partijen gesloten overeenkomsten.
2.2 Deze Inkoop Voorwaarden zullen bij wederzijdse kennismaking persoonlijk aan de leverancier ter hand worden gesteld. Indien dit niet mogelijk is, zal aan de leverancier kenbaar worden gemaakt waar de Inkoopvoorwaarden ter inzage liggen, of de mogelijkheid worden geboden deze op aanvraag kosteloos toe te zenden.
2.3 De Algemene Verkoop Voorwaarden – indien aanwezig – van de leverancier zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen Koen Pack en een leverancier. Voor zover dat nodig is worden de algemene Verkoop Voorwaarden van de leverancier hiermee uitdrukkelijk door Koen Pack van de hand gewezen. De leverancier accepteert zonder enig voorbehoud hiermee deze Algemene Inkoop Voorwaarden.
2.4 Van deze Inkoopvoorwaarden kan slechts afgeweken worden indien dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
2.5 Koen Pack heeft het recht deze Inkoopvoorwaarden tussentijds te wijzigen. De gewijzigde Inkoopvoorwaarden treden alsdan in de plaats van de tot dan geldende Inkoopvoorwaarden en zullen van toepassing zijn op de reeds bestaande overeenkomst zodra de leverancier de redelijke mogelijkheid is geboden om van de gewijzigde voorwaarden kennis te nemen.
2.6 In geval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen verbintenissen boven deze inkoopvoorwaarden.

Artikel 3: Offerte en prijs

3.1 De offertes worden geacht een onherroepelijk aanbod van de leverancier te zijn.
3.2 De leverancier is te allen tijde gehouden om Koen Pack op de hoogte te stellen van (komende) prijsverlagingen, ook voordat een overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen.
3.3 De met de offerte gepaard gaande kosten en die van eventuele noodzakelijke monsters zijn voor rekening van de leverancier, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeen gekomen.
3.4 De eventueel bij de offerte ontvangen documentatie en monsters behoeven niet door Koen Pack te worden geretourneerd, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
3.5 De in de offerte vermelde prijs is onherroepelijk en uitgedrukt in Euro’s en wordt geacht op alle kosten betrekking te hebben die nodig zijn om de goederen en/of diensten te leveren op de door Koen Pack aangewezen plaats/locatie, met uitzondering van de verschuldigde en van toepassing zijnde BTW. Onder deze kosten vallen onder meer de lasten, belastingen, accijnzen en heffingen die onder andere verband houden met de productie, het vervoer, de verzekering en de in- en/of uitvoer van de goederen en/of diensten.

Artikel 4: Levering

4.1 De tussen Koen Pack en de leverancier overeengekomen levertijd, dan wel tijdstip van levering, geldt als een fatale termijn. 4.2 De termijn van de levertijd begint op de datum dat Koen Pack een schriftelijke opdracht aan de leverancier heeft verstrekt, dan wel de offerte van de leverancier heeft aanvaard en/of de benodigde drukproeven voor het produkt heeft goedgekeurd.
4.3 De goederen worden geacht te zijn geleverd op het moment dat deze door de leverancier op de door Koen Pack aangewezen plaats/locatie zijn afgeleverd en Koen Pack vrij hierover kan beschikken. In het geval dat er sprake is van levering van diensten, dan geldt het moment waarop de dienstverlening is voltooid als moment van levering.
4.4 Deelleveringen zijn behoudens de schriftelijke toestemming van Koen Pack niet toegestaan.
4.5 Indien de leverancier redelijkerwijs kan voorzien dat zij niet in staat zal zijn haar verplichtingen jegens Koen Pack stipt en volledig na te komen, dan is zij verplicht Koen Pack hiervan onder vermelding van de reden(en) per omgaande op de hoogte te stellen en dit vervolgens schriftelijk aan Koen Pack te bevestigen. De mededeling van de leverancier ontslaat haar niet van haar verplichtingen en/of de gevolgen ter zake van de fatale termijn, zoals hierboven genoemden/of het niet voldoen daaraan.
4.6 De leverancier zal alle informatie, documentatie, inlichtingen, aanwijzingen en dergelijke die Koen Pack redelijkerwijs nodig heeft om optimaal gebruik te kunnen maken van de goederen en/of diensten in schriftelijke of elektronische vorm aan Koen Pack ter beschikking stellen.

Artikel 5: Acceptatie

5.1 De levering van de goederen en/of diensten zoals in artikel 4 omschreven geldt niet als acceptatie van Koen Pack.
5.2 Koen Pack zal binnen een termijn van 5 werkdagen de goederen en/of diensten inspecteren met betrekking tot de aard, staat, kwaliteit en hoeveelheid en bovendien om vast te stellen of de goederen en/of diensten voldoen aan hetgeen tussen partijen is overeengekomen.
5.3 De inspectie kan het testen en/of het nemen van monsters van de goederen inhouden.
5.4 Koen Pack zal de leverancier binnen de termijn zoals genoemd in artikel 5.2 schriftelijk informeren of de goederen en/of diensten zijn geaccepteerd. In het geval dat Koen Pack de leverancier niet binnen deze termijn schriftelijk over de acceptatie heeft geïnformeerd, wordt Koen Pack geacht de goederen en/of diensten te hebben geaccepteerd.
5.5 Mocht het zo zijn dat de goederen en/of diensten door Koen Pack in voorraad worden opgeslagen of dat van de goederen en/of diensten niet direct gebruik wordt gemaakt en daardoor inspectie redelijkerwijs niet mogelijk is, dan begint de in artikel 5.2 genoemde termijn eerst te lopen op het moment dat Koen Pack de goederen feitelijk in gebruik neemt.
5.6 In het geval dat Koen Pack de goederen en/of diensten afkeurt, dan zal zij de leverancier daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Daarbij zal Koen Pack haar klachten voldoende duidelijk maken. Koen Pack heeft in dit geval het recht om de geleverde goederen en/of diensten, inclusief de goederen en/of diensten die zijn getest of waarvan monsters zijn genomen, terug te zenden naar de leverancier. De daaraan verbonden kosten en het risico hiervoor komen voor rekening van de leverancier. Indien terugzending redelijkerwijs niet mogelijk is, dan zal Koen Pack de goederen en/of diensten voor de leverancier onder zich houden, afvoeren en/of vernietigen voor rekening en risico van de leverancier.
5.7 Koen Pack is gerechtigd te allen tijde zaken zowel tijdens de productie, bewerking en opslag als na levering te (doen) keuren. De leverancier is verplicht hieraan medewerking te verlenen.

Artikel 6: Risico

6.1 De te leveren en geleverde goederen zijn en blijven voor rekening en risico van de leverancier tot het moment dat deze namens Koen Pack door een daartoe bevoegde persoon zijn geaccepteerd. 6.2 De leverancier dient zich ervan te vergewissen dat de persoon die de goederen namens Koen Pack accepteert daartoe bevoegd is.
6.3 Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald berust het risico voor goederen die door Koen Pack aan de leverancier ter beschikking zijn gesteld - voor bijvoorbeeld bewerking - bij de leverancier.
6.4 Gezien het vorenstaande is de leverancier verplicht de goederen naar behoren te verzekeren en andere maatregelen te treffen om het tenietgaan of het verlies van de goederen te voorkomen of te beperken.

Artikel 7: Tekeningen/ontwerpen/voorbereidingsmaterialen

7.1 Het eigendom van of de rechten op de goederen gaat van de leverancier over op Koen Pack op het moment van levering, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
7.2 In het geval dat de goederen een in opdracht van Koen Pack gemaakt werk van letterkunde, wetenschap of kunst betreft, dan gaat met de levering daarvan eveneens het daarop rustende auteursrecht op Koen Pack over. Voorts worden alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteurs-, tekeningen-, modellen- en octrooirecht, die ontstaan bij de uitvoering van de overeenkomst door de leverancier in opdracht van Koen Pack overgedragen aan Koen Pack. De leverancier zal op eerste verzoek van Koen Pack alle noodzakelijke medewerking verlenen ter zake van de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten aan Koen Pack.
7.3 De door de leverancier gemaakte eigendomsvoorbehoud ten behoeve van de goederen en/of diensten zijn niet van toepassing. Koen Pack wijst hiermee een dergelijk voorbehoud nadrukkelijk van de hand. De leverancier aanvaardt deze afwijzing hiermee uitdrukkelijk.
7.4 De door de leverancier ten behoeve van Koen Pack gemaakte voorbereidingsmaterialen zoals films, clichés / polymeren / drukcylinders, matrijzen en dergelijke, alsmede de door Koen Pack digitaal of in andere vorm beschikbaar gestelde drukvoorbereidings materialen blijven te allen tijde eigendom van Koen Pack en kunnen alleen met schriftelijke toestemming vooraf van Koen Pack ten behoeve van derden door de leverancier worden aangewend.

Artikel 8: Betaling

8.1 Koen Pack zal de factuur van de leverancier - na ontvangst hiervan - binnen de vooraf tussen partijen overeengekomen termijn betalen. In het geval dat de factuur is ontvangen voordat de goederen en/of diensten in het geheel zijn geleverd, zal Koen Pack deze factuur - na voltooiing van de levering - binnen de vooraf tussen partijen overeengekomen termijn betalen.
8.2 De factuur van de leverancier dient te worden gezonden aan het door Koen Pack opgegeven adres en ten name worden gesteld van de door Koen Pack opgegeven contactpersoon. Voorts dient de factuur het opdrachtnummer van Koen Pack en de betreffende goederen en diensten met bijbehorende prijszettingen en dergelijke, gespecificeerd te vermelden. Facturen die hier niet aan voldoen, zullen niet in behandeling worden genomen en worden teruggezonden.
8.3 Betaling houdt geen acceptatie overeenkomstig artikel 5 van deze Inkoop Voorwaarden in en doet geen afbreuk aan het recht van Koen Pack op nakoming en/of ontbinding van de overeenkomst.
8.4 Dit artikel laat de eventuele rechten van Koen Pack tot onder andere opschorting, het uitoefenen van een retentierecht, ontbinding en eventuele verrekening onverlet.
8.5 In het geval dat Koen Pack haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, dan zal zij tot niet meer gehouden zijn dan tot vergoeding van de wettelijke rente en dit niet eerder verschuldigd zijn dan nadat zij door de leverancier een redelijke termijn heeft gekregen om haar verplichtingen alsnog na te komen.

Artikel 9: Garantie

9.1 De leverancier staat ervoor in dat de geleverde goederen en/of diensten – zoals overeengekomen – van goede kwaliteit zijn, nieuw zijn (tenzij schriftelijk anders overeengekomen), vrij zijn van gebreken en geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en voorts van deugdelijk materiaal zijn gemaakt als ook voldoen aan de relevante Nederlandse en Europese wet- en regelgeving, alsmede aan de eisen van de binnen de branche geldende veiligheid- , kwaliteits- en milieunormen.
9.2 De leverancier verklaart de zogenaamde "KP ETI Social and environmental standards"(zie bijlage 1) te respecteren. De leverancier en haar werknemers evenals de door haar ingeschakelde derden zijn gehouden wettelijke veiligheids-, hygiëne-, gezondheids- en milieuvoorschriften in acht te nemen in geval van materialen die in aanraking komen met voedsel, te voldoen aan de internationale normen zoals HACCP en BRC. Op verzoek van Koen Pack dient de leverancier binnen 7 dagen aan te geven op welke wijze binnen haar bedrijf aan deze voorschriften wordt voldaan.
9.3 Gevaarlijke stoffen dienen door leverancier op de wettelijk voorgeschreven wijze te zijn verpakt, geëtiketteerd en van de juiste documenten te zijn voorzien.
9.4 De leverancier garandeert dat de geleverde goederen na acceptatie overeenkomstig artikel 5 vrij zijn van fabricage-, constructie-, ontwerp- en materiaalfouten.
9.5 De leverancier garandeert verder dat de door hem geleverde goederen en/of diensten op generlei wijze inbreuk maken op rechten van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten zoals auteurs-, tekeningen- en modellen-, octrooi- en merkrechten. De leverancier vrijwaart Koen Pack dan ook van aanspraken van derden ter zake hiervan.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 Indien de leverancier in de nakoming van haar verplichtingen op grond van de overeenkomst en/of deze Inkoop Voorwaarden tekortschiet, is de leverancier mitsdien gehouden alle door Koen Pack geleden en te lijden schade hoe ook ontstaan te vergoeden, tenzij er sprake is van overmacht. De leverancier is alsdan van rechtswege in verzuim.
10.2 Onder overmacht wordt niet gerekend het tekortschieten van derden in de nakoming van hun verplichtingen jegens de leverancier, tenzij dat veroorzaakt wordt door overmacht.
10.3 Nadat de overmacht twee maanden heeft geduurd, of als bij de aanvang daarvan al te voorzien is dat de overmacht situatie meer dan twee maanden zal duren, is Koen Pack gerechtigd om de overeenkomst door middel van een schriftelijke mededeling zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat op Koen Pack enige verplichting tot schadevergoeding rust.
10.4 De leverancier vrijwaart Koen Pack tegen alle aanspraken van derden op vergoeding van schade die wordt geleden door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen. Onder derden wordt mede verstaan het personeel van Koen Pack en zij die in opdracht van Koen Pack of als hulppersoon werkzaam zijn.

Artikel 11: Verzekering

11.1 De leverancier zal zich ter zake van haar aansprakelijkheid op grond van de wet en/of de overeenkomst tussen partijen voldoende verzekeren. De leverancier zal voorts alle op normale voorwaarden verzekerbare risico’s in haar bedrijfsuitvoering verzekeren.
11.2 De leverancier zal tevens alle goederen, die zij van Koen Pack onder zich krijgt uit hoofde van de overeenkomst tussen partijen, verzekeren tegen alle schade, waaronder begrepen de schade als gevolg van onjuiste of onvoldoende bewerking die aan de goederen kan worden toegebracht gedurende de tijd dat de leverancier de goederen onder zich heeft.
11.3 De leverancier verplicht zich om op eerste verzoek van Koen Pack bewijsstukken van haar verzekering alsmede bewijsstukken waaruit blijkt dat de verzekeringspremie (tijdig) wordt voldaan, te overleggen.

Artikel 12: Geheimhouding

12.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen partijen direct of indirect van elkaar hebben verkregen. Deze informatie geldt als vertrouwelijk als deze door de andere partij als zodanig is aangeduid of als het voortvloeit uit de aard van de informatie zelf.
12.2 Partijen zullen deze vertrouwelijke informatie niet gebruiken, kopiëren of opslaan voor een ander doel dan waarvoor deze aan hen is verstrekt.
12.3 Het staat partijen niet vrij om de vertrouwelijke informatie op enigerlei wijze aan derden te verstrekken, tenzij zij daartoe schriftelijke toestemming van de ander hebben gekregen. 12.4 Bovendien verplichten partijen zich om ervoor zorg te dragen dat slechts hun medewerkers die betrokken zijn bij de (eventuele) totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst de beschikking zullen hebben over de vertrouwelijke informatie. Medewerkers die hierbij niet betrokken zijn, worden aangemerkt als derden in de zin van lid 3. van dit artikel.

Artikel 13: Opschorting/retentierecht/verrekening

De leverancier verklaart nu voor alsdan om haar verplichtingen jegens Koen Pack op geen enkel moment te zullen schorten danwel op geen enig moment een retentierecht te zullen uitoefenen op zaken, die eigendom van Koen Pack zijn of waaruit Koen Pack op één of andere wijze aanspraak heeft. Evenmin is de leverancier tot verrekening gerechtigd.

Artikel 14: Duur overeenkomsten

14.1 Koen Pack kan een met de leverancier gesloten duurovereenkomst te allen tijde zonder opgave van redenen schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
14.2 Prijsaanpassingen kunnen pas worden doorgevoerd, indien deze tijdig aan Koen Pack bekend zijn gemaakt en door Koen Pack zijn goedgekeurd.

Artikel 15: Beëindiging

Koen Pack heeft, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar overigens toekomende rechten en zonder dat een ingebrekestelling of een rechterlijke tussenkomst is vereist, het recht de overeenkomst op ieder gewenst moment met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de leverancier geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
a. De leverancier in staat van faillissement wordt verklaard of zelf haar faillissement aanvraagt, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel op andere wijze de vrije beschikking over haar vermogen verliest door bijvoorbeeld beslag;
b. De leverancier enige uit kracht van de wet of de overeenkomst tussen partijen op haar rustende verplichting niet of niet geheel nakomt, dan wel in strijd handelt met de overeenkomst en/of de Inkoop Voorwaarden;
c. De leverancier overgaat tot staking van haar onderneming of een belangrijk deel daarvan, waaronder begrepen liquidatie van de onderneming of de inbreng van de onderneming in een op te richten of reeds bestaande vennootschap.

Artikel 16: Overdracht

Het is de leverancier niet toegestaan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen, zonder voorafgaande toestemming van Koen Pack welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.

Artikel 17: Geschillen

Alle geschillen, waaronder begrepen geschillen die door slechts één partij als zodanig worden beschouwd, die tussen Koen Pack en de leverancier mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst tussen partijen, zullen voor de burgerlijke rechter van de vestigingsplaats van Koen Pack aanhangig worden gemaakt.

Artikel 18: Toepasselijk recht

Op alle door Koen Pack gesloten overeenkomsten c.q. verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen die uit voornoemde overeenkomsten zullen voortvloeien, worden berecht door de daartoe bevoegde Nederlandse rechter van de Amsterdamse rechtbank.

Bijlage: Koen Pack Sociale- en omgevingsnormen

Bij Koen Pack verwachten we van onze leveranciers en hun onderaannemers dat zij de volgende 10 sociale- en ecologische normen vaststellen en implementeren. In geval van tegenstrijdige normen tussen de nationale wetgeving, de Koen Pack gedragscode en alle andere overeenkomsten, zal de hoogste standaard altijd van toepassing zijn.

1). Werkgelegenheid wordt vrij gekozen

1. Er is geen gedwongen, gebonden of onvrijwillige gevangen arbeid.
2. Werknemers zijn niet verplicht om "deposito's" of hun identiteitspapieren bij hun werkgever in te dienen en zijn vrij om hun werkgever na een redelijke termijn te verlaten.

2). Vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen worden gerespecteerd

1. Alle werknemers hebben zonder onderscheid het recht om lid te worden van vakbonden van hun eigen keuze en om collectief te onderhandelen.
2. De werkgever neemt een open houding aan ten opzichte van de activiteiten van vakbonden en door hun georganiseerde activiteiten.
3. Vertegenwoordigers van werknemers worden niet gediscrimineerd en hebben toegang tot hun werkplek om representatieve functies uit te voeren.
4. Wanneer het recht op vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen wordt beperkt door de wet, zal de werkgever faciliteren en de ontwikkeling van parallelle middelen voor onafhankelijke en vrije vereniging en onderhandelingen niet belemmeren.

3). Arbeidsomstandigheden zijn veilig en hygiënisch

1. Een veilige en hygiënische werkomgeving worden verstrekt, rekening houdend met de heersende kennis van de industrie en van specifieke gevaren. Adequate maatregelen moeten worden getroffen om ongevallen en schade voor de gezondheid te voorkomen die ontstaan door het werk. Voor zover redelijkerwijs mogelijk is, worden risico's, die inherent zijn aan de werkomgeving, geminimaliseerd.
2. Werknemers moeten regelmatig deelnemen aan een geregistreerde gezondheids- en veiligheids- opleiding. Dergelijke trainingen worden herhaald voor nieuwe of herintredende werknemers.
3. Er is toegang tot sanitaire voorzieningen en schoon drinkwater en waar nodig worden voorzieningen voor de opslag van voedsel verstrekt.
4. Accommodatie, indien aanwezig, moet schoon en veilig zijn en moet voldoen aan de basisbehoefte van de werknemers. <
5. De leverancier is verantwoordelijk voor de veiligheid en de gezondheid van de medewerkers en zal een vertegenwoordiger van het senior management toewijzen.

4). Geen kinderarbeid

1. Er zullen geen kinderen worden aangenomen.
2. Kinderen en jongeren onder de 18 jaar mogen niet 's nachts of in gevaarlijke omstandigheden werken.

5). Loon wordt uitbetaald

1. Lonen en uitkeringen betaald voor een standaard werkweek zijn gelijk aan de minimale nationale wettelijke normen of industriële benchmark-normen, afhankelijk welke hoger is. In ieder geval moet het loon altijd voldoende zijn om in de basisbehoeften te voorzien.
2. Alle werknemers moeten worden voorzien van schriftelijke en begrijpelijke informatie over arbeidsvoorwaarden en informatie met betrekking tot loon, steeds voor de desbetreffende loonperiode.
3. Aftrek van loon als tuchtmaatregel is niet toegestaan noch zullen inhoudingen op het loon die niet voorzien zijn in de nationale wetgeving worden toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken werknemer. Alle disciplinaire maatregelen moeten in de arbeidsvoorwaarden worden opgenomen.

6). Geen buitensporige werktijden

1. Werktijden voldoen aan de nationale wetgeving en de gebruikelijke industrie standaard, indien dat meer bescherming biedt.
2. Werknemers zullen in ieder geval niet op regelmatige basis worden verplicht om meer dan 48 uur per week te werken en worden voorzien van gemiddeld ten minste één dag rust per periode van 7 dagen. Overwerk is vrijwillig en bedraagt niet meer dan 12 uur per week. Het zal niet op regelmatige basis voorkomen en altijd worden gecompenseerd tegen een hoger tarief.

7). Geen discriminatie

Er zal geen discriminatie zijn bij de werving van personeel, bij de vergoeding voor opleidingen, promotie, beëindiging of pensionering op basis van ras, afkomst, religie, leeftijd, handicap, geslacht, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, lidmaatschap van een vakbond of politieke overtuiging.

8). Regelmatige werkgelegenheid

1. Voor zover mogelijk zal het werk verricht worden op basis van een erkende arbeidsverhouding, voortvloeiend uit de nationale wetgeving en -gebruiken.
2. Verplichtingen aan werknemers onder wet- en regelgeving die voortvloeien uit de gewone arbeidsverhouding en sociale zekerheid zullen niet worden vermeden. Wanneer het de bedoeling is om reguliere arbeid te vervangen, zal aanbesteding, onder-aanneming, thuiswerk of stagewerk vermeden worden.

9). Ruwe- of onmenselijke behandeling is niet toegestaan

Fysieke mishandeling, dreiging van lichamelijk misbruik, seksuele of andere intimidatie en verbaal geweld of andere vormen van intimidatie zijn verboden.

10). Management systemen

De werkgever moet de uitvoering van de eisen van deze normen en de werking van deze vereisten periodiek herzien en regelmatig de inhoud aan alle medewerkers meedelen. De werkgever moet ervoor zorgen dat de eisen van deze norm ook worden uitgevoerd bij eventuele onderaannemers.