Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Koen Pack B.V.

Artikel 1: Definitie

1.1 De besloten vennootschap Koen Pack B.V. zal in het navolgende worden aangeduid met 'leverancier'.
1.2 Onder 'opdrachtgever' wordt verstaan degene die de gelding van deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden op enigerlei wijze heeft aanvaard of verondersteld kan worden te hebben aanvaard.

Artikel 2: Algemeen

2.1 Deze algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij leverancier als aanbieder, verkoper en/of opdrachtnemer van zaken en/of diensten optreedt.
2.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Alle monsters en overige bij de aanbieding getoonde en/of verstrekte gegevens worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard heeft leverancier het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding zonder opgave van reden te herroepen.
2.3 Een overeenkomst, door vertegenwoordiger van leverancier of door een door leverancier erkende tussenpersoon opgenomen, komt uitsluitend tot stand indien deze door leverancier schriftelijk is bevestigd in een opdrachtbevestiging, opdracht of anderszins. Onder schriftelijk wordt tevens een bevestiging per e-mail verstaan. Tevens is de overeenkomst bindend indien het geheel of gedeelte van de opdracht geleverd is of doordat er een deellevering heeft plaatsgevonden.
2.4 Toepasselijkheid van de door opdrachtgever gehanteerde algemene en/of inkoopvoorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen; deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden treden daarvoor voor zover nodig in de plaats.
2.5 Wijziging van gemaakte afspraken en/ of overeenkomst zijn alleen bindend als zij schriftelijk zijn bevestigd door leverancier.

Artikel 3: Druk- en andere proeven

3.1 Opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van leverancier ontvangen druk-, of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan leverancier terug te zenden.
3.2 Goedkeuring van de proeven door opdrachtgever geldt als erkenning dat leverancier de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
3.3 Leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door opdrachtgever goedkeurde of gecorrigeerde proeven.
3.4 Elke op verzoek van opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 4: Afwijkingen

4.1 Afwijkingen tussen geleverde zaken en eerdere monsters vormen geen reden voor afkeuring van het geleverde, korting op de factuur, ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding, indien de afwijking van geringe betekenis is.
4.2 Een afwijking is van geringe betekenis, indien de afwijking, alle omstandigheden in aanmerking genomen, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het geleverde heeft.
4.3 Met betrekking tot de kwaliteit en het gramgewicht van papier en karton worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt, de afwijkingen die zijn toegestaan volgens de tolerantienormen, vermeld in de Algemene Voorwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren (NVGP), zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam.
4.4 De te leveren aantallen kunnen afwijken van de geoffreerde aantallen, leverancier behoudt het recht tot aanpassen van te leveren aantallen tot een verschil van maximaal 5%.

Artikel 5: Levering

5.1 Levering vindt plaats bij het afhaalmagazijn van leverancier, tenzij anders is overeengekomen. De goederen gelden als geleverd, wanneer leverancier opdrachtgever heeft bericht dat de goederen voor verzending gereed staan.
5.2 leverancier zal zich inspannen om de opgegeven levertijd in acht te nemen. De opgegeven levertijd is geen fatale termijn. In het geval dat leverancier niet binnen de opgegeven levertijd kan leveren, dan heeft zij 14 dagen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.
5.3 Het geleverde is voor risico van opdrachtgever vanaf het moment van levering. 5.4 Opdrachtgever heeft het recht om zonder opgave van redenen of betaling van boete de goederen binnen de 14 dagen op eigen kosten terug te sturen.

Artikel 6: Betaling

6.1 Opdrachtgever is behoudens andersluidend beding verplicht de facturen binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting te voldoen. Verrekening met enige vordering op leverancier is uitgesloten.
6.2 Indien in het factuurbedrag uitdrukkelijk een kredietbeperkingstoeslag is opgenomen, wordt deze geacht tot het factuurbedrag te behoren en mag deze uitsluitend in mindering worden gebracht, indien de factuur voor het overige binnen 30 dagen na factuurdatum is betaald.
6.3 Indien opdrachtgever het verschuldigde factuurbedrag niet tijdig voldoet, is hij aan leverancier een rente verschuldigd van 1,5% van het factuurbedrag voor elke maand of gedeelte daarvan, waarmede de betalingstermijn is overschreden.
6.4 Alleen die betalingen zijn geldig, die op de door leverancier aangegeven wijze zijn verricht. Het staat leverancier vrij de door hem ontvangen betalingen af te boeken op de openstaande kosten, de vervallen rente en op de oudste openstaande facturen, ook indien opdrachtgever heeft aangegeven dat een betaling bedoeld is te worden afgeboekt op een bepaalde factuur of uit het overgemaakte bedrag blijkt dat opdrachtgever beoogde een bepaalde factuur te voldoen.
6.5 Indien opdrachtgever doordat de betalingstermijn is verstreken in verzuim is, is leverancier gerechtigd het hem toekomend bedrag in rechte in te vorderen, zonder dat enige verdere aanmaning tot betaling wordt verlangd. leverancier heeft het recht alle met opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden indien opdrachtgever de verplichting uit een met leverancier gesloten overeenkomst niet nakomt, wanneer aan opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend, dan wel indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard.
6.6 Buiten het verschuldigde bedrag is leverancier gerechtigd van opdrachtgever alle kosten te vorderen, die door niet-betaling van opdrachtgever zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke inningskosten.
6.7 Buitengerechtelijke inningskosten zijn door opdrachtgever verschuldigd in elk geval, waarin leverancier zich voor de invordering heeft verzekerd van de hulp van een derde. Zij bedragen 12% van het te vorderen bedrag, zijnde het factuurbedrag vermeerderd met de opgelopen rente volgens lid 3 van dit artikel, met een minimum van € 12,50 Indien opdrachtgever de hoofdsom, vermeerderd met de opgelopen rente en verhoogd met buitengerechtelijke inningskosten, betaalt binnen 14 dagen nadat hem de schriftelijke aanmaning tot betaling is toegezonden door een derde, aan wie leverancier de invordering heeft opgedragen, dan bedragen de buitengerechtelijke inningskosten 5% van het verschuldigde bedrag, zijnde het factuurbedrag, vermeerderd met de opgelopen rente volgens lid 3 van dit artikel, met een minimum van € 75,--.
6.8 leverancier is niet gehouden aan te tonen dat hij in de uitgave aan buitengerechtelijke inningskosten is vervallen. Indien leverancier het faillissement van opdrachtgever aanvraagt, is laatstgenoemde buiten het verschuldigde bedrag, en de daarop drukkende gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, tevens de kosten van de faillissementsaanvraag verschuldigd.

Artikel 7: Vooruitbetaling/ zekerheidstelling

7.1 Leverancier is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling van opdrachtgever te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan. Indien opdrachtgever met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidstelling in gebreke blijft vervalt de eventueel op leverancier rustende leveringsplicht, onverminderd het recht van leverancier op vergoeding van alle schade, kosten en interest door opdrachtgever.
7.2 Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van leverancier worden aangevuld tot een voldoende zekerheid.

Artikel 8: Schade en aansprakelijkheid

8.1 Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor schade, wanneer deze is ontstaan door opzet of grove schuld van hemzelf of van degenen, waarvan hij bij de uitvoering van de verbintenis gebruik heeft gemaakt.
8.2 De aansprakelijkheid van leverancier is beperkt tot het bedrag waarop de door leverancier afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in het voorkomende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van leverancier onder die verzekering. In alle gevallen geldt dat leverancier nimmer gehouden is tot schadevergoeding, die de normale factuurwaarde van de zaken en/of verrichte diensten, ten aanzien waarvan de schadevergoeding wordt gevorderd, te boven gaat.
8.3 opdrachtgever vrijwaart leverancier voor alle schade die leverancier mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden tot schadevergoeding inzake het door leverancier verrichte of geleverde uit hoofde van welke oorzaak dan ook.
8.4 leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan wegens overschrijding van termijnen, noch voor gevolgschade of indirecte schade, daaronder begrepen schade wegens gederfde winst.
8.5 leverancier is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing of verloren gaan van zaken die op verzoek van opdrachtgever bij leverancier of derden worden opgeslagen. Deze opslag is te allen tijde voor risico van opdrachtgever.

Artikel 9: Klachten

9.1 Klachten over kwaliteit van de geleverde goederen kunnen slechts gedaan worden binnen 8 dagen nadat opdrachtgever de ondeugdelijkheid van de geleverde goederen heeft ontdekt, doch in geen geval later dan zes maanden na levering van de goederen.
9.2 opdrachtgever dient de gekochte zaken bij aflevering -of zo spoedig als mogelijk daarna- te (laten) onderzoeken. Hierbij dient opdrachtgever in het bijzonder na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaken zijn geleverd;
- of de afgeleverde zaken voor wat betreft kwantiteit overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;
- of de afgeleverde zaken voldoen aan de kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

9.3 De reclametermijn op de door leverancier geleverde goederen bedraagt 8 dagen. Reclames dienen schriftelijk aangetekend met bericht van ontvangst aan leverancier kenbaar gemaakt te worden.
9.4 De reclametermijn op de door leverancier verzonden facturen bedraagt 8 dagen. Indien binnen die termijn niet schriftelijk tegen de factuur is geprotesteerd wordt deze geacht de onderliggende transactie met leverancier correct weer te geven.
9.5 Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen wordt opdrachtgever geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd alsdan worden reclames niet meer door leverancier in behandeling genomen.
9.6 Zichtbare tekorten/gebreken en/of schades dienen door opdrachtgever op de vrachtbrief of het afleveringsdocument kenbaar te worden gemaakt. Indien bij ontvangst van de zaken op de vrachtbrief of het reçu geen opmerking is gemaakt met betrekking tot eventuele beschadigde zaken, verpakking en/of emballage geldt zulks als volledig bewijs dat opdrachtgever de geleverde zaken bij aflevering in ieder geval uiterlijk in deugdelijke en onbeschadigde staat heeft ontvangen.
9.7 Een klacht dient tenminste te bevatten een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek alsmede een opgave van verdere gegevens waaruit kan worden afgeleid dat de geleverde en door opdrachtgever afgekeurde zaken identiek zijn.
9.8 De zaken waarop de klachten betrekking hebben moeten ter bezichtiging en/of keuring voor leverancier beschikbaar blijven in de toestand waarin deze zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd en mogen niet worden doorverkocht tenzij leverancier hiertoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven. Indien het beschikbaar houden van de zaken onmogelijk is dient men middels beeldmateriaal (foto/film) de situatie bij aflevering vast te leggen.
9.9 Indien de klachten een deel van de geleverde zaken betreffen kan dat geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele partij in een dergelijk geval redelijkerwijze niet als bruikbaar is te beschouwen.
9.10 opdrachtgever zal het afgekeurde product aan leverancier retourneren na leverancier voorafgaande schriftelijke toestemming en onder door leverancier te bepalen voorwaarden.
9.11 Elke aanspraak van opdrachtgever vervalt nadat hij/zij het gekocht in gebruik genomen heeft, heeft bewerkt of verwerkt, heeft laten bedrukken of snijden, dan wel aan derden heeft door geleverd, tenzij opdrachtgever aantoont dat hij redelijkerwijze niet in staat is geweest de reclame in een eerder stadium aan leverancier kenbaar te maken.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

10.1 Aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van leverancier, totdat de door opdrachtgever verschuldigde bedragen geheel zijn voldaan.
10.2 Leverancier is gerechtigd zoveel zaken van opdrachtgever terug te halen, totdat met de bedoelde onderhandse dan wel openbare verkoop van teruggehaalde goederen gerealiseerde verkoopopbrengst de integrale vordering van leverancier inclusief kosten, (wettelijke handels) rente en eventuele schadevergoeding is voldaan.
10.3 opdrachtgever is niet bevoegd de geleverde zaken op welke wijze dan ook te vervreemden of te bezwaren alvorens betaling daarvan volledig heeft plaatsgevonden, tenzij leverancier daarvan op de hoogte is gebracht en daarmee heeft ingestemd. Komt opdrachtgever deze verplichting niet na dan is de koopprijs terstond in zijn geheel opeisbaar.
10.4 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en leverancier is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen die verband houden met een door hen gesloten overeenkomst zullen worden beslecht door een daartoe bevoegde Nederlandse rechter. Bij de export naar Duitsland geldt het uitgebreide eigendomsvoorbehoud naar Duits recht en niet het eenvoudige eigendomsvoorbehoud naar Nederlands recht.

Artikel 11: Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van leverancier onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst door leverancier blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, werkstaking, pandemie, uitbraak (voorbeelden: COVID-19, SARS), werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen binnen het bedrijf van leverancier of diens leveranciers.
12.2 Leverancier is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien er sprake is van overmacht. In het geval, ten gevolge van overmacht, leverancier niet in staat is de overeenkomst na te komen, is opdrachtgever verplicht de tot dat moment verrichte werkzaamheden van leverancier te betalen. De kosten van het verplaatsen dan wel het verschuiven ten gevolge van overmacht van de verplichtingen van leverancier ingevolge deze overeenkomst zullen opdrachtgever als meerwerk in rekening worden gebracht.
12.3 Opdrachtgever is in geval van overmacht niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12: Uitsluiten opschorting

13.1 Betaling van de facturen van leverancier dient te geschieden binnen de afgesproken betalingstermijn. Na afloop van die termijn wordt opdrachtgever geacht de juistheid van de factuur te hebben aanvaard, tenzij opdrachtgever voordien schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Opdrachtgever heeft niet het recht van verrekening of opschorting. Alle (buiten)gerechtelijke kosten van leverancier die verband houden met de invordering van haar vorderingen komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 13: Toepasselijk recht en verjaring

11.1 Vorderingsrechten op leverancier verjaren uiterlijk na afloop van één jaar na het ontstaan daarvan.
11.2 De rechtsverhouding tussen leverancier en opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die uit de rechtsverhouding voortvloeien, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
Deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Amsterdam onder nr. 34241019.